CE sertifikācija tiek veikta tāpēc, lai kontroles iestādes varētu pārliecināties, ka produkcija atbilst Eiropas direktīvu un standartu prasībām. Vairāk nekā 20 veidu preces ir pakļautas obligātai CE sertifikācijai. Tās ir sprādziendrošas iekārtas, individuālie aizsardzības līdzekļi, lifti, būvmateriāli, medicīniskās palīgierīces, bērnu un citas preces, kas var kaitēt cilvēka veselībai, videi vai īpašumam, ja tās ir sliktas kvalitātes.

Preču sertifikācijas process ir balstīts uz standartu un šādu direktīvu prasībām: 89/686/EEK, 92/42/EEK, 94/9/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 2004/108/EK, 2004/22/EK, 2006/95/EK, 2006/42/EK, 2007/47/EK, 2008/49/EK, 2009/23/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK. Šie dokumenti ir veltīti rotaļlietu, sakaru iekārtu, mērinstrumentu, neautomātisko svaru, zemsprieguma iekārtu, mašīnu un iekārtu, degvielas sadedzināšanas iekārtu, boileru un katlu, u. c. drošībai.

Sertifikācijas rezultāts ir CE sertifikāta izdošana un reģistrācija. Šis ir viens no svarīgajiem atļaujas dokumentiem, kas ļauj ieiet Eiropas tirgū ar savu produkciju.

Kā var saņemt CE sertifikātu

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” sadarbojas ar akreditētajiem uzņēmumiem, kam ir atļauja veikt CE sertifikāciju. Kopā ar mums jūs varat paplašināt savas komercdarbības robežas, pāriet jaunā līmenī.

Mēs veicam sertifikāciju vairākos posmos.

  • Tiek iesniegts pieteikums. Tajā ir minētas ziņas par preču nosaukumiem un galveno uzdevumu. Pamatojoties uz šo informāciju, nosaka direktīvas un standartus, kuru prasības tiks izmantotas sertifikācijai.
  • Tiek iesniegta tehniskā dokumentācija: shēmas, rasējumi, informācija par izejvielām, lietošanas pamācības un rokasgrāmatas, u. c.
  • Tiek organizēta preču paraugu testēšana. Tās veikšanai tiek piesaistītas akreditētas laboratorijas. Sadarbojoties ar sertifikācijas centru «Rostest Latvija», jūs varat paļauties uz to, ka pārbaudes tiks izpildītas noteiktajā kārtībā. Testēšanas rezultātus ieraksta protokolos, kas tiek nodoti sertifikācijas centram.
  • Speciālisti izpēta protokolus un no pieteikuma iesniedzēja saņemtos dokumentus.
  • Kad ir noteikta atbilstība, tiek izsniegts CE sertifikāts.
  • Ražotājs marķē preces ar CE zīmi.

Sertifikācijas centrā “Rostest Latvija” CE sertifikātu var iegūt Eiropas Savienības un Krievijas rezidenti. Sazinieties ar mums, ja plānojat ar savu produkciju iziet Eiropas Savienības tirgū.