MS TR deklarācija ir dokuments, kas apliecina preces atbilstību Muitas savienības tehniskā reglamenta prasībām. Reglamenti ir standarti, kas nosaka produkcijas ražošanas un aprites kārtību Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā. Muitas savienības valstu rezidentiem un produkcijas importētājiem ir obligāti jāizpilda reglamentu prasības.

Tehniskajam regulējumam pakļauto preču, iekārtu un citu objektu saraksts ir ietverts 2009. gada 1. decembrī pieņemtajā valdības lēmumā Nr. 982.

TR deklarācijas izsniegšanas kārtība

Dokuments tiek noformēts uzņēmumā, bet pēc tam, kad sertifikācijas centrā ir saņemta atbilstoša atļauja. Produkcijas ražotājam ir jāsavāc dokumenti, kas apstiprina produkta drošumu un tā atbilstību tehniskā reglamenta prasībām. Pierādījumu bāzi pārbauda akreditēti speciālisti un, balstoties uz ekspertīzi, pieņem lēmumu par iespēju noformēt deklarāciju.

MS TR deklarācijai nav paredzēta īpaša veidlapa. Šajā dokumentā ir obligāti jānorāda:

 1. Pieteikumu iesniegušā uzņēmuma nosaukums un atrašanās vieta.
 2. Produkcijas ražotāja nosaukums (ja tas nav deklarācijas pieteikuma iesniedzējs) un atrašanās vieta.
 3. Informācija par produkcijas identifikācijas pazīmēm.
 4. Ziņas par izvēlēto deklarēšanas shēmu.
 5. Tehniskā reglamenta nosaukums.
 6. Informācija par testēšanas protokoliem, citu pierādījumu bāzi veidojošo dokumentu rekvizīti.
 7. Deklarācijas derīguma termiņš, kas tiek noteikts atkarībā no deklarēšanas shēmas.
 8. Oficiāls paziņojums par to, ka produkcija ir nekaitīga patērētājiem un atbilst noteiktam MS TR.

Deklarēšanas shēmas

MS TR deklarāciju noformē pēc vienas no sešām shēmām:

 • shēma 1d ir paredzēta sērijveida ražošanai, testēšanu organizē pieteikuma iesniedzējs;
 • shēma 2d ir izstrādāta produkcijas partijas vai atsevišķa izstrādājuma deklarēšanai, testēšanu organizē ražotājs vai piegādātājs;
 • shēmas 3d ietvaros tiek pārbaudīta sērijveida ražošana, bet atšķirībā no pirmās un otrā shēmas testēšana tiek veikta akreditētās testēšanas laboratorijās;
 • shēmu 4d izmanto preces partijas vai vienības pārbaudei, ja ražotājs nevar patstāvīgi organizēt produkcijas testēšanu un uztic to trešajai personai;
 • shēma 5d paredz sērijveidā ražotas produkcijas tipa testēšanu;
 • shēmu 6d izvēlas tad, ja tiek pārbaudīta sērijveida ražošana — tā paredz ne tikai testēšanu laboratorijā, bet arī kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāciju un uzņēmuma inspekcijas uzraudzību.

Visos gadījumos pieteikuma iesniedzēji ir Krievijas Federācijā vai Muitas savienībā reģistrēti Latvijas ražotāju oficiālie pārstāvji.

Pierādījumu bāzes sastāvs

Lai saņemtu atļauju noformēt MS TR deklarāciju, ir jāiesniedz:

 • reģistrācijas dokumenti, kas apliecina pārstāvja Krievijas Federācijā un citās Muitas savienības valstīs darbības likumību;
 • tehniskā dokumentācija, kurā ietverts produkcijas ražošanas procesu un to secības, kā arī tās sagatavošanas posmu laišanai tirgū (uzglabāšana, iesaiņošana, marķēšanas, pārdošana) apraksts;
 • produkcijas lietošanas pamācības;
 • testēšanas protokoli, paraugu atlases akti, kvalitātes pārvaldības sistēmas, materiālu kvalitātes, iekārtu u. c. sertifikāti.

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” ir akreditēts noteiktajā kārtībā, tāpēc drīkst veikt deklarēšanas darbus. Mēs konsultējam, palīdzam organizēt testēšanu, vākt atbilstības pierādījumus un noformēt deklarācijas.

Deklarācijas pieteikumus mēs pieņemam tieši mājaslapā, pa tālruni vai e-pastu.

Готика 4 скачать русская версия бесплатно, готика 4 - arcania torrent