No 2014. gada 1. janvāra ar Rostehnadzor atļauju saprot rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinumu. Tas ietver ekspertu secinājumus pēc bīstama ražošanas objekta atbilstības rūpnieciskās drošības prasībām pārbaudes.

Līdz 2014. gada 1. janvārim ieinteresētie saimnieciskās darbības subjekti noformēja izmantošanas atļaujas. Likuma Nr. 116 “Par bīstamu ražošanas objektu rūpniecisko drošību” jaunajā redakcijā ir atcelta prasība saņemt šos dokumentus.

Rūpnieciskās drošības ekspertīzes objekti un noteikumi

Saskaņā ar federālā likuma Nr. 116 13. pantu rūpnieciskās drošības ekspertīze ir jāveic:

 • bīstama ražošanas objekta konservācijas un likvidācijas dokumentiem;
 • bīstama ražošanas objekta modernizācijas dokumentiem, ja tie nav ietverti ekspertīzei pakļauto projekta dokumentu paketē;
 • bīstamā ražošanas objektā strādājošām tehniskajām iekārtām federālā likuma Nr. 116 7. pantā minētajos gadījumos, ja Muitas savienības tehniskajos reglamentos tām nav noteikta cita atbilstības pārbaudes forma;
 • ēkām un būvēm bīstamā ražošanas objektā, kas ir uzceltas izejvielu un gatavās produkcijas glabāšanai, tehnoloģisko procesu īstenošanai, kravu un cilvēku pārvietošanai, ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un kontrolei;
 • rūpnieciskās drošības deklarācijai, kas tiek sastādīta objekta modernizācijas (ja tā nav ietverta ekspertīzei pakļauto projekta dokumentu paketē), kā arī likvidācijas vai konservācijas dokumentu izstrādes procesā;
 • bīstama ražošanas objekta drošības pamatojumam un tā grozījumiem; saskaņā ar federālā likuma Nr. 116 1. pantu šajā dokumentā ir ietverta informācija par avārijas riska novērtējumu, bīstamu objektu drošas izmantošanas noteikumu saraksts, prasības attiecībā uz to ekspluatāciju, kapitālo remontu, likvidāciju un konservāciju.

Rostehnadzor atļauja (eksperta atzinums) iekārtām, kas tiek izmantotas bīstamā ražošanas objektā, obligāti ir jāsaņem šādos gadījumos:

 • sagatavojot iekārtu palaišanai — iekārtas nedrīkst nodot ekspluatācijā bez Rostehnadzor atļaujas;
 • beidzoties iekārtas darbmūžam;
 • pārsniedzot iekārtai noteiktos slodzes ciklus;
 • iekārta tiek izmantota vairāk nekā 20 gadu, un tās pavaddokumentos nav norādīts darbmūža ierobežojums;
 • veicot izmaiņas konstrukcijā, atjaunojot iekārtas, nomainot nesošos elementus.

Ēku un būvju ekspertīzi veic:

 • pirms nodošanas ekspluatācijā;
 • lietderīgās izmantošanas beigās;
 • pēc tam, kad ēka vai būve ir bijusi pakļauta cilvēku vai dabas faktoru postošai ietekmei;
 • pēc Rostehnadzor pieprasījuma.

Rūpnieciskās drošības ekspertīzes izpildes kārtība

Saskaņā ar federālā likuma Nr. 116 13. pantu tikai organizācijas, kam ir atbilstoša licence, var veikt rūpnieciskās drošības ekspertīzi un noformēt Rostehnadzor atļaujas (eksperta atzinumus).

Ekspertīzes īstenošanas procedūra ir noteikta 2013. gada 14. novembrī izdotajā Rostehnadzor pavēlē Nr. 538 un sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Pierādījumu materiālu un normatīvo dokumentu apkopošana.
 2. Ekspertu norīkošana.
 3. Pārbaude. Tas nozīmē iesniegto dokumentu ticamības un atbilstības piemērojamajiem tiesību aktiem izvērtēšanu, iekārtu testēšanu, bīstamā ražošanas objektā strādājošā uzņēmuma vadītāju un darbinieku kompetences novērtēšanu, kā arī telpu un iekārtu stāvokļa, rūpnieciskās drošības instrukciju un normatīvu, kontrolējamo objektu identifikācijas un marķējuma sistēmu esības uzņēmumā un pilnvaroto darbinieku lietvedības prasību ievērošanas pārbaudi.

Rostehnadzor atļauju (rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinumu) izsniedz, ja tiek konstatēta bīstamo objektu atbilstība normatīvajām prasībām. Atļauja ir spēkā pēc tās reģistrēšanas Vienotajā reģistrā.