Pirmais tehniskais reglaments Krievijas Federācijas vēsturē tika pieņemts 2005. gadā un attiecās uz automobiļu izmešu nekaitīgumu. Otrais tehniskais reglaments tika izstrādāts pēc trim gadiem. Pašlaik ir spēkā aptuveni 20 Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu, kas apstiprina tabakas izstrādājumu, zivju, sadzīves ķīmijas, lopbarības piedevu un citu preču drošas aprites kārtību.

Tehniskie reglamenti ir īpašas nozīmes normatīvie dokumenti. To izstrādāšanas kārtība ir pakļauta federālajam likumam “Par tehnisko regulējumu”, kur minēta arī tehniskā reglamenta definīcija: dokuments, kurā ir noteiktas prasības, kas attiecas uz dažādiem tehniskā regulējuma objektiem: produkciju, ēkām un būvēm, ražošanas procesiem, preču uzglabāšanas, lietošanas, pārvadāšanas un pārdošanas procesiem u. c. Šo dokumentu var pieņemt ar Krievijas Federācijā ratificētu starptautisku līgumu, prezidenta dekrētiem vai federālajiem likumiem, tāpēc tā prasības ir obligāti jāizpilda.

Katra tehniskā reglamenta lielāko daļu veido tehniskā regulējuma objektiem izvirzītās prasības. Pirmām kārtām tās nodrošina Krievijas Federācijas pilsoņu dzīvības un īpašuma drošību, dažādu īpašumtiesību formu uzņēmumu īpašuma saglabāšanu, kā arī vides, augu un dzīvnieku dzīves aizsardzību. Vēl viens ne mazāk svarīgs Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu uzdevums ir sniegt patērētājiem uzticamu informāciju, kas novērš maldināšanu.

Tehniskajos reglamentos ir minētas minimālās prasības. Ja produkcija tām neatbilst, tas nozīmē, ka tā apdraud lietotāja dzīvību, veselību vai īpašumu. Krievijas Federācijas tehniskajos reglamentos ir minētas bioloģiskās, mehāniskās, rūpnieciskās, termiskās, ķīmiskās un radiācijas drošības, kā arī ugunsdrošības un elektrodrošības, starojuma kodoldrošības un sprādziendrošības prasības. Turklāt tehniskajos reglamentos ir aprakstītas mērījumu vienotības prasības.

Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu izstrādātāju uzdevums ir ietvert dokumentos vispilnīgāko prasību sarakstu, jo reglamentos neiekļautās prasības nav obligātas.

Šie tehniskie reglamenti ir spēkā tikai Krievijas teritorijā. Pēc Muitas savienības izveidošanas 2010. gadā radās jauns jēdziens — Muitas savienības tehniskais reglaments. Šim dokumentam ir tādi paši uzdevumi kā Krievijas Federācijas tehniskajam reglamentam, tas ietver tādas pašas obligātās sadaļas: piemērošanas joma, definīcijas, drošības prasības, atbilstības novērtēšana, marķēšana ar vienotu zīmi.

Pakāpeniski, ieviešot apritē Muitas savienības tehniskos reglamentus, kam ir plašāka piemērošanas joma, Krievijas Federācijas tehniskie reglamenti tiek atzīti par spēkā neesošiem.

Tā kā Krievijas Federācijā pašlaik ir spēkā divu veidu tehniskie reglamenti, atbilstības novērtēšanu (sertifikāciju vai deklarāciju) var veikt gan saskaņā ar Krievijas Federācijas, gan Muitas savienības tehniskā reglamenta prasībām. Abos gadījumos pārbaudes kārtība ir standartizēta: pieteikuma iesniegšana, dokumentu apkopošana, testēšana un citi dažādās sertifikācijas un deklarācijas shēmās paredzētie posmi. Tehniskā reglamenta izvēle ir atkarīga no piemērošanas jomas, kurā ietilpst prece.

Atbilstības dokumentu būtiska atšķirība ir tā, ka Muitas savienības tehnisko reglamentu sertifikāti (deklarācijas) tiek pieņemtas visās Muitas savienības dalībvalstīs, bet Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu sertifikāti (deklarācijas) — tikai Krievijā.

Sertifikācijas centrā “Rostest Latvija” jūs varat saņemt izsmeļošas konsultācijas par sertifikāciju un dokumentu noformēšanu darbam Krievijā un citās Muitas savienības valstīs.