ЕАС marķējums

EAC marķējums ir aprites zīme, kas tiek izvietota uz preces (vai arī tās iesaiņojuma, etiķetes, normatīvajiem un atļaujas dokumentiem), lai apliecinātu šīs produkcijas atbilstību likumā noteiktajiem standartiem. Līdztekus drošības un kvalitātes atbilstības apliecinājumam EAC zīmes esība dod tiesības saņemt iekārtu/ierīču garantijas pakalpojumus Muitas savienības dalībvalstu teritorijā esošajos apkalpošanas centros. Šī zīme ir pieņemta 2013. gada augustā. Tiek […]

Produkcijas imports uz Krieviju

Lai importētu preces uz Krievijas Federāciju, uzņēmējiem ir jāiegūst vairāki atļaujas dokumenti, tostarp atbilstības sertifikāts vai deklarācija. Jāņem vērā, ka Krievijā pašlaik ir spēkā vairākas importētās produkcijas obligātās kvalitātes novērtēšanas sistēmas: GOST R (ГОСТ Р) sistēma, Muitas savienības tehniskie reglamenti, sanitārās sertifikācijas sistēma un citas. GOST R sistēma ir valsts standartu kopums, kuros norādītas noteiktām […]

Muitas savienība – brīvās tirdzniecības zona

Muitas savienība ir vairāku valstu vienošanās izveidot teritoriju, kurā darbojas vienoti produkcijas aprites noteikumi un ieviesti atviegloti muitas režīmi. 2007. gadā savienību izveidoja Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna. Savienības sešu gadu darbības rezultāts ir mūsdienīgu starpvalstu standartu — tehnisko reglamentu — izstrāde un ieviešana, starpvalstu tirdzniecības apjoma pieaugums, kā arī šo trīs valstu ekonomisko un politisko saišu nostiprināšanās. […]

Kā saņemt atbilstības sertifikātu

Atbilstības sertifikāti ir dokumenti, ko izsniedz pēc produkcijas testēšanas un apliecinājuma par tās atbilstību valsts standartu vai tehnisko reglamentu noteiktajiem sanitārajiem normatīviem, drošības un kvalitātes prasībām. Sertifikācija var būt obligāta vai brīvprātīga. Obligātās sertifikācijas kārtība ir noteikta 2009. gada 1. decembrī pieņemtajā valdības lēmumā Nr. 982, Krievijas un Muitas savienības tehniskajos reglamentos. Sertifikātiem paredzētas īpašas veidlapas, kas ir […]

Produkcijas sertifikācijas kārtība

Produkcijas sertifikācijas procedūra ir paredzēta produkcijas kvalitātes un atbilstības normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām pārbaudei. Sertifikāciju veic, uzsākot ražošanu, lai nodrošinātu patērētājiem nekaitīgas produkcijas izlaidi. Latvijas eksportētāji, kas sadarbojas ar Krieviju un citām Muitas savienības valstīm, veic sertifikāciju pirms savu preču nosūtīšanas. Tiek pārbaudīta produkcijas atbilstība valsts standartiem GOST vai Krievijas Federācijas un Muitas savienības tehniskajiem […]

Atbilstības sertifikāts

Atbilstības sertifikāts ir viens no atļaujas dokumentiem preču laišanai apgrozībā Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas (šīs valstis ietilpst Muitas savienībā) tirgū. Latvijas ražotāji un piegādātāji nevar ieiet tirgū ar produkciju, kas neatbilst importētājvalstu normatīvu prasībām, tāpēc pirms eksporta darbību veikšanas uzņēmumiem ir pienākums iziet atbilstības pārbaudi. Normatīvu prasības ir ietvertas importētājvalstu valsts standartos (GOST), tehniskajos reglamentos, […]

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija ir viens no Krievijas Federācijas un Muitas savienības atļaujas dokumentiem, kas apstiprina eksporta produkcijas drošumu. Deklarācija tiek izdota, kad ir veikta īpaša procedūra — deklarēšana. Saskaņā ar KF federālā likuma “Par tehnisko regulējumu” 24. pantu deklarēšanu var veikt tikai Krievijas rezidenti, tāpēc Latvijas ražotāji noformē deklarācijas, izmantojot savus Krievijas Federācijā oficiāli reģistrētos pārstāvjus. Deklarāciju noformēšana […]

Preču sertifikācija Krievijā

Pirms produkcijas ievešanas Krievijā vai citās Muitas savienības valstīs eksportētājiem ir jāiziet atbilstības pārbaude — sertifikācija. Preču sertifikācija Krievijā tiek veikta atbilstoši vairākām sistēmām, jo attiecībā uz dažādiem produkcijas veidiem ir spēkā atšķirīgi tiesību akti: valsts standarti un tehniskie reglamenti. Atbilstības pārbaude GOST R sistēmā Valsts standarti ir normatīvi, kas nosaka produkcijas ražošanas, realizācijas, uzglabāšanas, […]

Muitas savienības tehniskie reglamenti

Tehniskie reglamenti ir normatīvie dokumenti, kas nosaka obligātās prasības attiecībā uz produkcijas laišanu apgrozībā. Muitas savienības tehniskie reglamenti tiek pieņemti izpildei Krievijas Federācijā, Kazahstānas Republikā un Baltkrievijas Republikā. Eksportētāji no Latvijas, kas ir sertificēti Muitas savienības reglamentu sistēmā, var netraucēti piegādāt produkciju uz šīm trim valstīm. Muitas savienības tehnisko reglamentu piemērošanas jomā ietilpst: produkcija; nekustamie […]

Krievijas tehniskie reglamenti

Pirmais tehniskais reglaments tika pieņemts 2005. gadā un bija Krievijā uzsāktās standartizācijas jomas reformas rezultāts. KF tehniskie reglamenti ir paredzēti novecojušo valsts standartu GOST aizstāšanai. Pagaidām Krievijā dažādu veidu produkcijai vienlaikus darbojas gan valsts standarti, gan tehniskie reglamenti. Federālajā likumā “Par tehnisko regulējumu”, kas ir galvenais dokuments, kurā noteiktas tehnisko reglamentu izstrādes un piemērošanas prasības, […]