Atbilstības sertifikāts ir viens no atļaujas dokumentiem preču laišanai apgrozībā Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas (šīs valstis ietilpst Muitas savienībā) tirgū.

Latvijas ražotāji un piegādātāji nevar ieiet tirgū ar produkciju, kas neatbilst importētājvalstu normatīvu prasībām, tāpēc pirms eksporta darbību veikšanas uzņēmumiem ir pienākums iziet atbilstības pārbaudi. Normatīvu prasības ir ietvertas importētājvalstu valsts standartos (GOST), tehniskajos reglamentos, lēmumos un likumos.

GOST atbilstības sertifikāts

Valsts standarti pastāv visās trijās Muitas savienības valstīs. Krievijā tos izstrādā Krievijas Federācijas Standartizācijas, metodoloģijas un sertifikācijas starpvalstu padomē, Baltkrievijā — Valsts standartizācijas komitejā, Kazahstānā — republikas Valsts standartā. Minētās valsts iestādes izdod noteikumu krājumus, kuros ir aprakstīta produkcijas ražošanas kārtība un tai izvirzītās drošuma prasības.

GOST sertifikāts tiek izsniegts saskaņā ar sertifikācijas rezultātiem pēc produkcijas atbilstības pakāpes GOST prasībām noskaidrošanas.

TR un MS TR atbilstības sertifikāti

TR un MS TR ir Muitas savienības valsts nozīmes tehniskie reglamenti. Tāpat kā valsts standarti GOST šie normatīvi satur prasību kopumu attiecībā uz produkcijas ražošanu un apriti un tiek uzskatīti par mūsdienīgākiem normatīvajiem dokumentiem.

TR vai MS TR atbilstības sertifikāts tiek izsniegts pēc tam, kad ir pārbaudīta produkcijas (celtniecības objektu, tehnoloģisko procesu, pakalpojumu sniegšanas procesu u. c.) atbilstība tehnisko reglamentu prasībām.

Kā tiek izsniegti sertifikāti

Produkcijas atbilstības valsts standartiem GOST un tehniskajiem reglamentiem pārbaudes procedūru iespējams veikt saskaņā ar dažādām shēmām — to izvēle ir atkarīga no tā, vai tiek pārbaudīta sērijveida ražošana, produkcijas partija vai vienība. Sertifikācijas kārtība ir šāda:

1)      akreditētā sertifikācijas centrā tiek iesniegts pieteikums atbilstības pārbaudes veikšanai;

2)      pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas var kalpot par atbilstības pierādījumu — apstiprina juridiskās personas reģistrāciju, ražošanā izmantoto izejvielu un iekārtu kvalitāti, galaprodukta drošumu u. c.;

3)      sertifikācijas centra speciālisti atlasa pieteikuma iesniedzēja produkcijas paraugus un organizē to testēšanu;

4)      sertifikācijas centra speciālisti izpēta saņemtos atbilstības pierādījumus un noskaidro, kāda mērā produkcija atbilst normatīvu prasībām.

Atbilstības sertifikāts tiek izdots pēc tam, kad pārbaude ir sekmīgi beigusies un ir noskaidrots, ka produkciju drīkst ielaist Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas tirgū. Dokumenta derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus, ja ir pārbaudīta ražošana. Ja tika pārbaudīta produkcijas partija vai vienība, sertifikātu noformē ar “atvērtu” datumu. Tas vairs nav spēkā, kad beidzas produkcijas derīguma termiņš (vai tā ir pārdota, izmantota kā paredzēts).

Sertifikācijas centram “Rostest Latvija” ir tiesības sertificēt Latvijas ražotāju un piegādātāju produkciju, izsniegt un reģistrēt atbilstības dokumentus.

Mēs garantējam atļaujas dokumentu izsniegšanu saskaņā ar importētājvalsts tiesību aktiem, visīsākajā laikā un par saprātīgām cenām.