Lai veiktu zivsaimniecības produkcijas piegādes uz Muitas savienību (tostarp uz Krieviju), uzņēmumiem ir jāiegūst speciāla atļauja, kas apliecinās importējamo zivju atbilstību Muitas savienībā noteiktajām prasībām. Šādas produkcijas kvalitātes standarti ir izklāstīti tehniskajā reglamentā TC021/2011 pārtikas precēm. Atgādinām, ka Muitas savienības komisijas pieņemtajos tehniskajos reglamentos ir noteiktas prasības gan attiecībā uz produkcijas atbilstības novērtēšanu, gan attiecībā uz tās ražošanu, uzglabāšanu, marķēšanu un utilizāciju. Sertifikātu zivīm var saņemt tikai tad, ja tiek pierādīta Muitas savienības valstīs ievedamās produkcijas atbilstība MS TR 021/2011 standartiem.

Sertifikāts zivīm uzņēmumam dod tiesības ražot zivsaimniecības produkciju Muitas savienības valstīs, kā arī eksportēt šādas preces uz Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu. Sertifikāts zivīm apliecina zivsaimniecības preču atbilstību visām tehniskā reglamenta prasībām.

Ir jāņem vērā, ka pārtikas produktu atbilstības Muitas savienības tehnisko reglamentu standartiem oficiālā novērtēšana parasti notiek saskaņā ar deklarēšanas shēmām, tāpēc uzņēmējiem ir jāsaņem tieši deklarācija. Atgādinām, ka deklarācija tiek izsniegta tikai tām firmām, kas ir reģistrētas kādā Muitas savienības valstī.

Prasības attiecībā uz pārtikas preču marķēšanu ir noteiktas MS TR 022/2011.

Paturiet prātā, ka drīzumā stāsies spēkā jauns tehniskais reglaments, kas atsevišķi regulēs zivsaimniecības produkcijas drošumu, tāpēc zivis tiks svītrotas no MS TR 021/2011 preču saraksta.

Atbilstības novērtēšanas procedūras nianses

Sertifikātu zivīm var saņemt oficiālā sertifikācijas centrā. Zivsaimniecības produkcijas kvalitātes apstiprināšanas process tiek īstenots vairākos posmos:

  • papildu sertifikāta (valsts reģistrācijas apliecības) par atbilstību higiēniskā drošuma prasībām noformēšana — šis dokuments ir vajadzīgs tikai noteiktiem produktiem;
  • deklarēšanas shēmas izvēle;
  • zivju testēšana laboratorijā un pieteicēja uzņēmuma dokumentācijas pārbaude;
  • deklarācijas sagatavošana;
  • deklarācijas reģistrēšana akreditētā iestādē.

Ņemiet vērā, ka uzņēmējam, kas vērsīsies sertifikācijas centrā, vajadzēs tikai iesniegt centra darbiniekiem dokumentu paketi un paraugus — visu pārējo darbu paveiks sertifikācijas centra pilnvarotie speciālisti.

Sertifikācijas centrā «Rostest Latvija» var iepazīties ar zivsaimniecības produkcijas importa uz Krieviju niansēm, kā arī pasūtīt vajadzīgo sertifikātu zivīm.