Elektroierīču sertifikācija ir kontrolei pakļauto izstrādājumu kvalitātes un drošuma apliecināšanas process, kas tiek veikts, pamatojoties uz valsts līmeņa normatīvās un tehniskās dokumentācijas — tehnisko reglamentu, valsts standartu un citu — prasībām. Tikai tad, ja tiek apstiprināta minētās produkcijas atbilstība paredzētajām normām, ražotājam vai izplatītājam ir tiesības realizēt, transportēt, uzglabāt, ražot un veikt citas darbības, kas ir saistītas ar kontrolei pakļautajām precēm.

Valsts nosaka stingras kvalitātes novērtēšanas prasības, lai garantētu Krievijas Federācijā un dažkārt arī visā Muitas savienībā apritē esošo preču drošumu.

Normatīvie dokumenti

Elektroierīču sertifikācija notiek saskaņā ar dažādiem dokumentiem atkarībā no kontrolei pakļautā izstrādājuma veida. Par galvenajiem normatīvajiem dokumentiem var uzskatīt:

  • ТР ТС 010/2011 «Par mašīnu un iekārtu drošību»;
  • ТР ТС 020/2011 «Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā saderība»;
  • ТР ТС 004/2011 zemsprieguma iekārtu drošībai.

Vairāk par sertifikāciju

Reizēm dažu veidu precēm līdztekus obligātajiem elektroierīču sertifikātiem tiesību aktos ir paredzēta arī papildu atļaujas dokumentu saņemšana. Pie šādiem dokumentiem var pieskaitīt:

  • sprādziendrošības sertifikāts — dokuments, kas ir nepieciešams, lai noformētu šīs jomas iekārtu drošuma apstiprinājumu;
  • ugunsdrošības sertifikāts saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu «Par ugunsdrošības prasībām» — šis dokuments ir jāsaņem izstrādājumiem, kas ir minēti attiecīgajā sarakstā;
  • rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinums — dokuments, kas ir jāsaņem tad, ja elektroierīce pieder pie rūpnieciski bīstama objekta iekārtas daļas;

Elektroierīču brīvprātīgā sertifikācija

Tiesību aktos ir paredzēta arī iespēja kontrolei pakļautajam izstrādājumam noformēt brīvprātīgu sertifikātu par atbilstību tiem standartiem un prasībām, kuras ražotājs vai piegādātājs uzskata par nepieciešamiem. Šāda veida sertifikācija nav obligāta, tomēr daudzi ražotāji un importētāji labprāt saņem šos dokumentus. Elektroierīču brīvprātīgā sertifikācija nodrošina tās īpašniekam vairākas būtiskas priekšrocības, tostarp, piemēram, pārdošanas apjoma pieaugumu, cieņu sadarbības partneru vidū un paaugstinātas izredzes uzvarēt konkursos.

Sertifikācijas gaita

Elektroierīču sertifikācija ietver dažādu veidu testēšanu un pārbaudes, ko stingri uzrauga valsts.

Vispirms pieteicējs sastāda pieteikumu un kopā ar paredzēto dokumentu pavadpaketi nosūta specializētam sertifikācijas centram. Pēc tam notiek paraugu atlase, kam vēlāk tiks veikta neatkarīga ekspertīze. Dažos gadījumos ir paredzēta arī ražošanas inspekcija.

Ja visas pārbaudes ir sekmīgas, tiek izsniegts atbilstošs dokuments, kas tiek reģistrēts vienotajā reģistrā.

Elektroierīču sertificēšanas, kā arī citu sertifikācijas procedūru izpildes pieteikumu sertifikācijas centra «Rostest Latvija» speciālistiem var iesniegt pa telefonu vai izmantojot veidlapu tīmekļa vietnē. Jūs interesējošajos jautājumos mūsu eksperti sniedz konsultācijas bez maksas!